ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 15 വരെ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല
അപേക്ഷ തീയതികൾ നീട്ടും;
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ
ഏപ്രിൽ 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English Malayalam