പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു

ഡി.എൽ.എഡ് സെമസ്റ്ററാന്ത്യ
പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ നടത്താനിരുന്ന ഡി.എൽ.എഡ് രണ്ട്, നാല് സെമസ്റ്ററുകളിലെ സെമസ്റ്ററാന്ത്യ പരീക്ഷ (ഇ.എസ്.എ) കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ഡയറക്ടർ ഡോ.ജെ. പ്രസാദ് അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English Malayalam