സ്‌പോർട്‌സ് ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ വെള്ളായണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ.അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിലെ സ്‌പോർട്‌സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


പ്രതിമാസ ശമ്പളം 26500-56700 രൂപ. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 10ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, മ്യൂസിയം-നന്ദാവനം റോഡ്, നന്ദാവനം, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 033 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English Malayalam