യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വെബ്ബ് സൈറ്റുകള്‍

Share Now കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളുടെ വെബ്ബ് സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാം https://kerala.gov.in/universities Share Now

അപേക്ഷകൾ ഇ-മെയിൽ നൽകാം

Share Now കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായ അഫിലിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് ചേയ്ഞ്ച്, ബോണാഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്പൽസറി റൊട്ടേറ്ററി റസിഡൻഷ്യൽ…

പരീക്ഷ: നിർദേശങ്ങൾ

Share Nowപരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ വിവിധ സെമസ്റ്ററുകളിലെ ബിരുദ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 16 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കോവിഡ്…