യംഗ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം

  • യംഗ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ നൂതന ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന യംഗ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിദ്യാർഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 13 നും 35നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അവസരം.
  • പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് ജില്ലാതല മൂല്യനിർണയത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് 25000 രൂപയും സംസ്ഥാനതല മൂല്യനിർണയത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് 50,000 രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും.

കൂടാതെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മൂന്നുവർഷം ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ നൽകും. ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള
കേരള ഡവലപ്മെൻ്റ് ഇന്നവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിലാണ് പരുപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കെ-ഡിസ്ക് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 9447371995, 9188617414 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *